top of page
Sphere on Spiral Stairs

درباره ما

 

پارادایس لایف آکادمی (آکادمی بهشت زندگی)   

ماموریت

 

آکادمی بهشت زندگی خدمات درمانی و حمایتی با کیفیتی را ارائه می دهد که عملکرد کودک، نوجوان و خانواده را تقویت می کند

 
چشم انداز 

 

توانمندسازی رشد و الهام بخش تغییر در تمامی گروه های سنی

.

Sphere on Spiral Stairs

صداقت در خدمات

 ما خدماتی را ارائه می دهیم که از طریق تحقیق و نتایج اندازه گیری شده به دست آمده و در بسیاری از موارد کارآمدی آنها فراتر

از استانداردهای تعریف شده در حوزه مشاوره بالینی هستند

احترام به دیدگاه های مختلف

 

 ما به دنبال داشتن ذینفعانی هستیم که در خدمات و برنامه های ما دخیل هستند

 

پرورش گروه حامیان

 

 ما از افراد دارای ارزش ها و علایق مشترک برای توانمندسازی، تقویت و حمایت از صدای آنها دعوت به

همکاری می کنیم

bottom of page